Polityka prywatności i ochrona danych

1. Ogólne informacje na temat ochrony danych osobowych

Ogólne informacje
Poniższe informacje opisują, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz moją witrynę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w poniższej polityki prywatności.

Zbieranie danych na mojej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej przeprowadzane jest przez operatora witryny. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej tej witryny internetowej.

Jak zbieram Twoje dane?
Z jednej strony, Twoje dane będą zbierane przez przekazanie ich mnie. Może to dotyczyć np. danych, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez moje systemy informatyczne, gdy odwiedzasz strony internetowe. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na moją witrynę internetową.

Do czego używam Twoich danych?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona internetowa działa bezbłędnie. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie otrzymywać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować pod adresem podanym w nocie prawnej, również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Ponadto masz prawo, w pewnych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności w rozdziale „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz moją witrynę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas pobytu jest zazwyczaj anonimowa. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz opcji rezygnacji można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych osobowych

Operator tych stron bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszej polityki prywatności. W przypadku korzystania z tej witryny internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób są wykorzystywane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o odpowiedzialnym organie

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej jest:
Thomas Baumgart
Eistalstraße 13
67551 Worms (Niemcy)
Telefon: +49 1522 9515410
E-mail: info@thomasbaumgart.eu
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych, jest przedstawiona w niniejszej polityki prywatności. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu nie będę już przetwarzał Twoich danych osobowych, chyba że będę w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingowych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. Wniesienie skargi powinno mieć miejsce w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Co ważne, prawo do wniesienia skargi osoba, której dane dotyczą, może realizować bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych oraz innych środków ochrony prawnej przed sądem.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które wysyłasz do mnie jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przekazywane mi dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Udzielanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie informacji

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w każdej chwili uzyskać bezpłatną informację o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz się ze mną skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się ze mną skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nocie prawnej. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych u mnie, zazwyczaj potrzebuję czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania sprawdzenia masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebuję już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać wyważenia między Twoimi interesami a moimi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te nie mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – bez Twojej zgody lub tylko w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Zbieranie danych na mojej witrynie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo korzystają z tak zwanych plików cookie. Cookies nie powodują szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, żeby uczynić moją ofertę bardziej przyjazną dla użytkowników, wydajną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które odkładane są na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przeze mnie plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne”. Po zakończeniu Twojej wizyty na stronie są one automatycznie usuwane. Inne cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Te cookies umożliwiają mi ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, żeby otrzymywać informacje o zapisywaniu cookies i móc w każdym przypadku indywidualnie decydować o ich przyjęciu, wyłączyć przyjmowanie cookies w zdefiniowanych przypadkach albo ogólnie oraz włączyć funkcję automatycznego usuwania cookies przy zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalność strony.

Cookies niezbędne do prowadzenia komunikacji elektronicznej albo udostępnienia konkretnych zapisywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie potrzebnych do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego funkcjonowania swojej witryny. Jeżeli zapisywane są inne cookies (np. cookies służące analizie Twojego zachowania na stronie), zostaną one wymienione osobno w niniejszej polityki prywatności.

Danie logowanie serwera

Operator niniejszej witryny automatycznie gromadzi i zapisuje informacje z tak zwanych danych logowania serwera, które automatycznie przekazuje nam Twoja przeglądarka. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Wykorzystywany system operacyjny
  • URL strony internetowej, z której zostałeś przekierowany na moją stronę
  • Nazwa hosta
  • Godzina wystosowania zapytania wobec serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, która zezwala na przetwarzania danych w celu wypełnienia umowy lub kroków przedumownych.

Kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeżeli skontaktujesz się ze mną pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Twoje zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przeze mnie przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie będę przekazywał tych danych bez Twojej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i/lub na moich uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ponieważ mam uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do mnie zapytań. Dane przesłane przez Ciebie za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u mnie aż do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zrealizowaniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne (w szczególności prawne okresy przechowywania) pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej witryny internetowej

Dla celów funkcji komentowania na tej witrynie informacje o czasie utworzenia komentarza, a jeśli nie zamieścisz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika zostanie zachowana.

Przechowywanie adresu IP
Nasza funkcja komentowania przechowuje adresy IP użytkowników, którzy przesyłają swoje komentarze. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzać komentarzy na naszej stronie przed ich publikacją, potrzebujemy tych danych, aby w przypadku naruszenia przepisów, jak obrażanie lub propaganda móc wszcząć postępowanie wobec autora komentarzy.

Subskrybować komentarze
Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem danego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, korzystając z linku w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzone w trakcie subskrybowania komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; jednak jeśli przesłałeś mi te dane do innych celów i gdzie indziej (np. zamówienie na biuletyn), pozostaną one u mnie.

Okres przechowywania komentarzy 
Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na mojej witrynie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub też komentarze zostały usunięte z prawnych przyczyn (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna
Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą udzieloną przez siebie zgodę. Wystarczy przesłać mi nieformalną informację drogą mailową. Odwołanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

4. Polityka prywatności w zakresie komunikacji z WhatsApp Business

W celu komunikacji z klientami, osobami zainteresowanymi i dostawcami usług, oferuję możliwość kontaktu z nimi za pośrednictwem komunikatora WhatsApp Business.

Usługa jest świadczona przez WhatsApp Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, a dla UE przez WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. WhatsApp Business jest częścią grupy Facebook i jest spółką Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

WhatsApp Inc. i Facebook Inc. zgłosiły się do umowy „Privacy Shield“ pomiędzy Niemcami a USA. Umowa ta gwarantuje, że wymogi dotyczące ochrony prywatności odpowiadają poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej.
WhatsApp Business gromadzi różnorodne dane, takie jak nazwa, kontakt, numer telefonu, status, zdjęcie profilowe, lokalizacja, zdjęcia, filmy i metadane.
Ponieważ Facebook ma możliwość przekazania danych (danych kontaktowych) do USA, każda zainteresowana osoba ma możliwość zerwania kontaktu w tym momencie. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych, a ja regularnie usuwam wszystkie dane. Sprzeciw i prośbę o usunięcie można przesłać do mnie pocztą lub drogą elektroniczną. Nie wykonuje się kopii zapasowej (backup) w chmurze. WhatsApp Business nie jest uprawniony do dostępu do danych kontaktowych i telefonicznych na moim smartfonie.

W jaki sposób WhatsApp Business i Facebook przydziela i gromadzi dane poszczególnym użytkownikom i w jakim zakresie, jak długo dane te są przechowywane i czy dane są przekazywane osobom trzecim, nie jest to ostatecznie i jasno określone przez Facebook i nie jest mi znane.
Dane zebrane w tym kontekście są przetwarzane przez WhatsApp Inc., Facebook Inc. i Facebook Ltd. i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Facebook opisuje w sposób ogólny, jakie informacje otrzymuje Facebook i jak te informacje są wykorzystywane w jego wytycznych dotyczących wykorzystania danych. Znajdziesz tam również informacje o tym, jak skontaktować się z Facebookiem.
Należy pamiętać, że użytkownik korzysta z WhatsApp Business i związanych z nim funkcji na własną odpowiedzialność. Ja sam nie używam WhatsApp Business do aktywnego kontaktowania się, a jedynie do odpowiadania na zapytania kontaktowe.

Najbezpieczniejszy sposób kontaktu to e-mail z zaszyfrowanymi załącznikami. Proszę postępować zgodnie z moimi wskazówkami dotyczącymi bezpiecznej transmisji danych przez e-mail.

Można uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w WhatsApp Inc. na stronie https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
Można uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Facebook Inc. na stronie https://www.facebook.com/business/gdpr.
Można uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w WhatsApp Business Inc. nas stronie https://www.whatsapp.com/legal/business-data-processing-terms.

5. Wtyczki i narzędzia

Yoast SEO

Na mojej witrynie internetowej używam wtyczki Yoast SEO. Jest to oferta Yoast BV, Don Emanuelstraat 3, 6602 GX Wijchen, The Netherlands, Tel: +31 (0)24 82 00 337 (Chamber of Commerce / KvK: 55404367, VAT Number: NL851692540B01).
Ta wtyczka przejmuje pełną optymalizację techniczną mojej witryny internetowej dla wyszukiwarek. Wspiera również rozwój treści. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Yoast BV, którą można znaleźć na stronie https://yoast.com/privacy-policy/.

© Copyright 2019–2023 Thomas Baumgart. Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to Top